ระบบตรวจสอบสถานะการจัดส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์

ที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
Tracking
วันที่จัดส่ง
สถานะ
ผลการนำจ่าย

* หมายเหตุ

*ระบบนี้สำหรับผู้ที่ติดต่อกับทางบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอให้จัดส่ง เฉพาะปริญญาบัตร ทางไปรษณีย์แล้วเท่านั้น
1. กรณีไม่พบข้อมูล อาจอยู่ระหว่างดำเนินการ กรุณาตรวจสอบในวันถัดไป หรือติดต่อกับเจ้าหน้าที่ งานปริญญาบัตร

2. กรณีสถานะเอกสารถูกตีกลับ โปรดติดต่อกับเจ้าหน้าที่ งานปริญญาบัตร
3. ถ้ามีความประสงค์จะให้จัดส่งปริญญาบัตร ทางไปรษณีย์ ให้ดำเนินการดังนี้

(3.1) กรอกแบบคำร้องขอจัดส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ ที่นี่
(3.2) ให้ส่งแบบคำร้องพร้อมซองกันกระแทกขนาด C4 และติดแสตป์ 70 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง
ให้ชัดเจน

ส่งมาที่ งานปริญญาบัตร ตู้ ปณ.1099 ปทฝ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10241 (จัดส่งปริญญาบัตร)

4. โปรดตรวจสอบสถานะการจัดส่งกับเว็บไซต์ไปรษณียไทยด้วยตนเองอีกครั้งได้ ที่นี่

***หากมีข้อสงสัย ให้สอบถามกับเจ้าหน้าที่ โทร. 02-3108561***