ระบบตรวจสอบสถานะหนังสือสำคัญ

*สำหรับนักศึกษา ที่มายื่นแบบขอทำหนังสือสำคัญต่างๆ ที่เคาน์เตอร์บริการ
ของบัณฑิตวิทยาลัยเท่านั้น

(กรณีไม่พบข้อมูล เอกสารอาจจะอยู่ระหว่างการดำเนินการ กรุณาตรวจสอบใหม่ในวันถัดไป)

 

รหัสนักศึกษา

ประเภทของเอกสาร

ขึ้นทะเบียนปริญญา(ใบรับรองสภาและทรานสคริป)
เฉพาะทรานสคริปอังกฤษ/ แปลภาษาไทย
ใบรับรองต่างๆ
ใบเช็คเกรด


 

พัฒนาระบบโดย
งานประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Copyright ©2014 All Rights Reserved.