หมายเหตุ  ท่านจำเป็นต้องกรอกข้อมูลทุกข้อให้ครบถ้วนจึงจะถือเป็นข้อร้องเรียน
Note: You need to fill in all the fields, it is considered a complaint.

1. รายละเอียดเกี่ยวกับตัวท่าน Information about you

คำนำหน้าชื่อ  [Title]  
ชื่อ  [name]  
นามสกุล  [surname]  
     
รหัสนักศึกษา  [Student ID]  
อายุ  [age]  
     
2. รายละเอียดสำหรับการติดต่อ  [Contact Info]
มือถือ  [mobile phone]  
โทรศัพท์  [telephone]  
อีเมล์  [E-mail]  
     
3. รายละเอียดของการร้องเรียน  [Details of the complaint]
ประเภทของข้อร้องเรียน
[Types of complaints]
 
ชื่อหัวข้อเรื่องที่ร้องเรียน
[Title of the complaint]
 
เนื้อความ
[text]
 
     
            
     
 

คำถามที่พบบ่อย

ถาม : นักศึกษาสามารถตรวจสอบประวัติของนักศึกษาเอง ผ่านระบบ INTERNET ได้ไหมครับ ?
ตอบ : นักศึกษาสามารถตรวจสอบได้ค่ะ นักศึกษาจะต้องดำเนินการเข้าระบบ e-graduate ดังนี้

นักศึกษาเข้า www.grad.ru.ac.th
เลือกระบบ e-graduate
ใส่รหัสประจำตัวนักศึกษา และกำหนดรหัสผ่านของนักศึกษาที่นักศึกษากำหนดเอง

นักศึกษาสามารถเข้าดูข้อมูลของนักศึกษา ดังนี้
- ทะเบียนประวัตินักศึกษา
- ผลการลงทะเบียนเรียน
- ผลการศึกษา
- งานนิพนธ์
- แบบคำร้อง
- หนังสือรับรอง

ถาม : นักศึกษาต้องการแก้ไขที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ นักศึกษาจะต้องดำเนินการอย่างไรค่ะ?
ตอบ : ในระบบ e-graduate นักศึกษาสามารถเข้าแก้ไข ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ได้ด้วยตนเองค่ะ

ถาม : -กรณีนักศึกษาต้องการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หรือคำนำหน้านาม หรือยศ นักศึกษาต้องดำเนินการอย่างไรครับ?
ตอบ : -กรณีนักศึกษาต้องการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หรือคำนำหน้านาม ให้นักศึกษาเขียนคำร้องขอเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือนามสกุล
หรือคำนำหน้านาม โดยแนบหลักฐานการ เปลี่ยนแปลงชื่อ หรือนามสกุล หรือคำนำหน้านามมากับคำร้องขอแก้ไขฯ
- กรณีนักศึกษาขอแก้ไขยศ เช่น ร้อยตำรวจตรี ขอเปลี่ยนแก้ไขเป็น ร้อยตำรวจโท นักศึกษา จะต้องเขียนคำร้องขอเปลี่ยนแปลงยศ
โดยแนบหลักฐานสำเนาคำสั่งฯ แต่งตั้งยศ มากับ คำร้องขอแก้ไขฯ

ถาม : กรณีการขอแก้ไขชื่อ นามสกุล ตัวสะกดภาษาอังกฤษ นักศึกษาสามารถใช้ตัวสะกด ชื่อ นามสกุล ตามที่นักศึกษาต้องการได้หรือไม่?
ตอบ : บัณฑิตวิทยาลัยจะใช้ตัวสะกด ชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษ ตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์เป็นหลัก หากนักศึกษาต้องการตัวสะกดชื่อ นามสกุล
ภาษาอังกฤษ ตามที่นักศึกษาต้องการนักศึกษาจะต้องดำเนินการแก้ไขตัวสะกดชื่อ นามสกุล ที่ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ก่อน
แล้วนำหลักฐานมายื่นบัณฑิตวิทยาลัย

ถาม : ในช่วงนี้เป็นช่วงที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เสนอชื่อแจ้งจบการศึกษาเป็นจำนวนมาก ทางฝ่ายบริการการศึกษาขอแจ้งข้อมูลการแจ้งจบการศึกษาค่ะ
ตอบ การแจ้งจบการศึกษา
1. นักศึกษาแผน ก
นักศึกษาปริญญาเอก (แบบ 1 และแบบ 2) นักศึกษาปริญญาโท แผน ก (ทำวิทยานิพนธ์)
นักศึกษาปริญญาโท แผน ข (ทำสารนิพนธ์) เฉพาะนักศึกษารหัสประจำตัวนักศึกษา 56 – 59
ดำเนินการแจ้งจบการศึกษา มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. รับ ว.5 (แบบเสนอดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์) หรือ ส.5
(แบบเสนอสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์) ภายใน 7 วันนับจากวันที่ส่งรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ที่
งานมาตรฐานวิทยานิพนธ์
2. เขียนคำร้องขอแจ้งจบการศึกษาที่คณะ หรือโครงการที่นักศึกษาสังกัด
พร้อมแนบหลักฐานดังนี้
2.1 ว.5 (แบบเสนอดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์) หรือ ส.5
(แบบเสนอสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์)
2.2 ใบตรวจสอบผลการเรียน (Check Grade)
2.3 แบบ ว.9 พร้อมแนบหลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่
2.4 สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้
2. นักศึกษาแผน ข
นักศึกษาปริญญาโท แผน ข (สอบประมวลความรู้) เฉพาะนักศึกษารหัสประจำตัว 56-59 เมื่อ
ผลสอบประมวลความรู้ผ่าน มีผลสอบเป็น ( S ) เป็นที่เรียบร้อย ให้นักศึกษาเขียนคำร้องแจ้ง
จบการศึกษาที่คณะ/โครงการที่นักศึกษาสังกัด พร้อมแนบหลักฐานใบตรวจสอบผลการเรียน
(Check Grade) และสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้
หมายเหตุ 1. กรณีนักศึกษารับราชการทหาร ตำรวจ ให้แนบสำเนาบัตรข้าราชการ แทน
สำเนาบัตรประชาชน เพื่อให้การตรวจสอบข้อมูลถูกต้องตรงกับยศที่ดำรง
ตำแหน่งปัจจุบัน
2. คำนำหน้านาม ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่นักศึกษาแจ้งจบการศึกษาจะใช้เป็นข้อมูลใน
การเสนอชื่อเพื่ออนุมัติปริญญาแก่สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉะนั้น
นักศึกษาต้องกรอกข้อมูลนักศึกษาให้ถูกต้อง หากได้รับการเสนอชื่อเพื่ออนุมัติ
ปริญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขได้

ถาม : การเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญา บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการอย่างไรครับ ?
ตอบ : การเสนอชื่อเพื่ออนุมัติปริญญา แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
1. ปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสนอรายชื่อเพื่ออนุมัติปริญญาทุกวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ และ
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาประมาณ ๒ สัปดาห์ต่อครั้ง
2. ปริญญาเอก ดำเนินการเสนอรายชื่อเพื่ออนุมัติปริญญาทุกวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ และ
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาเดือนละ 1 ครั้ง
หมายเหตุ นักศึกษาสามารถตรวจสอบการเสนอชื่อเพื่ออนุมัติปริญญาได้ที่เว็ปไซด์ของบัณฑิตวิทยาลัย
www.grad.ru.ac.th พร้อมจดครั้งที่ ลำดับที่ ของการอนุมัติปริญญา
มาดำเนินการขึ้นทะเบียนปริญญาได้ที่เคาน์เตอร์ One Stop Service อาคารท่าชัย ชั้น 1
นับจากวันที่เสนอชื่อสภาเพื่ออนุมัติปริญญาไปแล้ว 1 สัปดาห์ (วันที่ระบุไว้ในฐานข้อมูล)

ถาม : การเข้ารับปริญญาบัตร นักศึกษาต้องเตรียมตัวอย่างไรค่ะ?
ตอบ : นักศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561 – 2562 นักศึกษาสามารถ
ตรวจสอบรายชื่อการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ได้ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์
2562 กรณีนักศึกษาไม่ประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และจักให้บัณฑิต
วิทยาลัยส่งใบปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ นักศึกษาจะต้องเขียนคำร้องขอส่งปริญญาบัตร
ทางไปรษณีย์ พร้อมแนบซองกันกระแทก และติดแสตมป์จำนวน 70 บาท โดยยื่นได้ที่
บัณฑิตวิทยาลัย อาคารท่าชัย ชั้น 1 ณ วันที่นักศึกษาขึ้นทะเบียนปริญญา